Προσκλήσεις Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης

  • Ημερομηνία  23 Δεκ 2022 - ΣΥΔΝΑ10 - Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο: «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια»
  • Ημερομηνία  23 Δεκ 2022 - ΣΥΔΝΑ20 - Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο: «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας»
  • Ημερομηνία  23 Δεκ 2022 - ΣΥΔΝΑ19 - Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο: «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης, Προώθησης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στους Δήμους της Νότιας Αττικής»
  • Ημερομηνία  23 Δεκ 2022 - ΣΥΔΝΑ18 - Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο: «Ανοικτές και οριζόντιες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις»
  • Ημερομηνία  23 Δεκ 2022 - ΣΥΔΝΑ15 - Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο: «Έργα διευθέτησης ομβρίων και αξιοποίησης επιφανειακών υδάτων»
  • Ημερομηνία  23 Δεκ 2022 - ΣΥΔΝΑ14 - Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο: «Μονοπάτια και διαμορφώσεις κατά μήκος ρεμάτων»
  • Ημερομηνία  23 Δεκ 2022 - ΣΥΔΝΑ13 - Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο: «Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές»
  • Ημερομηνία  22 Δεκ 2022 - ΣΥΔΝΑ 17 - Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτομικών επιδεικτικών υπηρεσιών»
  • Ημερομηνία  22 Δεκ 2022 - ΣΥΔΝΑ 8 - Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο «Πρόληψη – αξιοποίηση αποβλήτων τροφών στον τομέα της εστίασης»
  • Ημερομηνία  20 Απρ 2022 - ΣΥΔΝΑ5 - Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» με Άξονα Προτεραιότητας: 10 «Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Υποδομή για παιδιά και νέους με νοητική στέρηση και αυτισμό»