ΕΣΠΑ

ΠΡΟΚΗΡYΞΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

21-03-2024 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "Ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στους Δήμους της Νότιας Αττικής" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ « Φυτώρια επιχειρήσεων» με MIS 5154700

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ


07/12/2023 - Διακήρυξη με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣγια την ανάθεση του αντικειμένου:"Δράσεις για την πρόληψη – αξιοποίηση αποβλήτων τροφίμων στον τομέα της εστίασης, καθώς και ανάπτυξη εκστρατείας για την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση σε θέματα πρόληψης δημιουργίας και διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων". ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Ανάπτυξη εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης καταστημάτων και πολιτών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και τη χωριστή διαλογή των βιοαποβλήτων στην πηγή» ΥΕ3 MIS 5203033

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ


27/07/2023 - Διακήρυξη με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του αντικειμένου :«Δράσεις για την ενδυνάμωση και ενίσχυση των ικανοτήτων των υποψήφιων επιχειρηματιών / νέων άνεργων επιστημόνων» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης με MIS 5073527 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ


04/10/2022 - Διακήρυξη με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του αντικειμένου :«Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων» ΥΕ2 MIS 5075923 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ


02/06/2022 - ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΜΈΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ: «ΈΞΥΠΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑΣ» MIS 5075876 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ


28/01/2022 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Υπηρεσίες προ-θερμοκοίτισης & εικονικής θερμοκοίτισης για την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 5074435 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ: “Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ


05/07/2021 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "Ενέργειες Συμβουλευτικής - Κατάρτισης - Πιστοποίησης & λοιπές συμπληρωματικές δράσεις" στο πλαίσιο της πράξης με M.I.S.5070967 και τίτλο: "Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


31/05/2021 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) Συ.Δ.Ν.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανακοίνωση - Διευκρινίσεις


08/04/2021 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης– Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές Δράσεις”
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 5055289 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ:“ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ 5-2021_ΩΑΘΦ46ΜΟΞ9-ΕΝΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανακοίνωση - Διευκρινίσεις 1

Ανακοίνωση - Διευκρινίσεις 2