Νομοθεσία

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»

Ν. 4314 2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265 Α 23.12.2014)

ν. 4412 2016  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014 24 ΕΕ και 2014 25 ΕΕ) (ΦΕΚ 147 Α 8.8.2016)

ν. 4555 2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -[Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] (ΦΕΚ 133 Α 19.7.2018)

Υ.Α. 137675 ΕΥΘΥ 1016 (ΦΕΚ 5968 Β 31.12.2018) Εθνικοί κανόνες  επιλεξιμότητας  δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020