ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΜΟΝΑΔΑ Γ΄

Η Μονάδα Γ΄ μεταξύ άλλων:    

 1. Καταρτίζει το πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας που συγχρηματοδοτείται από το σχετικό Άξονα Προτεραιότητας του ΠΕΠ, σύμφωνα με την «Εξειδίκευση της εφαρμογής του ΕΠ» και το υποβάλλει για έγκριση στην οικεία Διαχειριστική Αρχή. Επίσης καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους και το υποβάλλει για έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες.
   
 2. Εκτελεί τα έργα τεχνικής βοήθειας με δικαιούχο τον ΕΦΔ, τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών και πραγματοποιεί τις πληρωμές των δαπανών των έργων αυτών.
   
 3. Οργανώνει και λειτουργεί το γραφείο ΟΠΣ, το οποίο έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στον ΕΦΔ και παρέχει υποστήριξη προς τους χρήστες, και τους δικαιούχους για την ορθή χρήση και λειτουργία του.
   
 4. Υποστηρίζει το προσωπικό του ΕΦΔ, εφόσον απαιτείται, στη χρήση της επιχειρησιακής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες Μονάδες του ΕΦΔ, μεριμνά για την έκδοση κωδικών πρόσβασης των Δικαιούχων στο ΟΠΣ με τα αντίστοιχα δικαιώματα.
   
 5. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στο προσωπικό της ΕΥΔ για τη λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού.
   
 6. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες του ΕΦΔ.
   
 7. Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού του ΕΦΔ και των Δικαιούχων.
   
 8. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή του ΕΦΔ, κατόπιν διαπίστωσης των αναγκών.
   
 9. Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων, σε θέματα που άπτονται της διαχείρισης και παρακολούθησης του Ε.Π.
   
 10. Υποστηρίζει την οργάνωση τυχόν τεχνικών συναντήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει την ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης ημερίδων, τεχνικών συναντήσεων εργασίας που διοργανώνονται από τον ΕΦΔ.