ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023

Εκ των υστέρων δημοσιότητα για τα έργα της Τεχνικής Βοήθειας έτους 2023

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 638/18.12.2019 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19SYMV0060703202019-12-19) «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης (του Ε.Φ.Δ. του Συ.Δ.Ν.Α. για την εφαρμογή της Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ Νοτίου Τομέα του ΠΕΠ Αττικής (ΕΚΤ))»

Τροποποίηση  της υπ’ αρ. 637/18.12.2019 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19SYMV0060697092019-12-19) «Μόνιμος Κόμβος Διαβούλευσης (ΕΚΤ)»

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 636/18.12.2019 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19SYMV0060685412019-12-19) «Παρατηρητήριο Αξιολόγησης και Καινοτομιών (ΕΚΤ)»

Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης (του Ε.Φ.Δ. του Συ.Δ.Ν.Α. για την εφαρμογή της Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ Νοτίου Τομέα του ΠΕΠ Αττικής (ΕΚΤ))

Παρατηρητήριο Αξιολόγησης και Καινοτομιών (ΕΚΤ)

Μόνιμος Κόμβος Διαβούλευσης (ΕΚΤ)

Μόνιμος Κόμβος Διαβούλευσης (ΕΤΠΑ)

Παρατηρητήριο Αξιολόγησης και Καινοτομιών (ΕΤΠΑ)

 

Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης (του Ε.Φ.Δ. του Συ.Δ.Ν.Α. για την εφαρμογή της Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ Νοτίου Τομέα του ΠΕΠ Αττικής (ΕΤΠΑ))

 

ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Για το σύνολο των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ Β 677/3-3-2017), οι αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 14 «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» οφείλουν να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου εκάστου έτους, κατάλογο με τις αναθέσεις του παρελθόντος έτους, με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων.

2022

2021

2020

2019