Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης - Μονάδα Α΄

Η Μονάδα Α΄ μεταξύ άλλων:

 • Προβαίνει στην εξειδίκευση της εφαρμογής του μέρους του ΕΠ που έχει εκχωρηθεί στη Δ/νση ΕΦΔ, προκειμένου να ενταχθεί στην εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος που εγκρίνει η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους, τις προτεραιότητες του ΕΠ, τις ανάγκες εφαρμογής των μέτρων της ασκούμενης πολιτικής στους τομείς παρέμβασης, για τις οποίες συνεργάζεται με τις επιτελικές δομές των Υπουργείων, και ελλείψει αυτών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, καθώς και τη γνώμη της Περιφερειακής Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ (άρθρο 24Α του ν. 4314/2014) σε ότι αφορά σε δράσεις τοπικής ανάπτυξης και ιδιαίτερα δράσεις που οι εν δυνάμει δικαιούχοι είναι Δήμοι.
   
 • Συνεργάζεται με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή αναφορικά με τον ετήσιο προγραμματισμό των Προσκλήσεων, την προετοιμασία και έκδοση των Προσκλήσεων για την υποβολή Αιτήσεων χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη το χρηματοδοτικό σχήμα του εκάστοτε Προγράμματος, τους στόχους και δείκτες που πρέπει να επιτευχθούν, την πορεία των ήδη ενταγμένων Πράξεων, καθώς και τυχόν πρότερες ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση Προσκλήσεων. Γενικά παρέχει σε αυτήν κάθε πληροφορία που ζητείται.
   
 • Επεξεργάζεται, εξειδικεύει όπου απαιτείται και εισηγείται στη Διαχειριστική Αρχή αναλυτικά κριτήρια ένταξης για τις κατηγορίες των πράξεων που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
   
 • Συντάσσει τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις υλοποίησης, τις οποίες υποβάλλει στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και όταν απαιτείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
   
 • Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του Προγράμματος και ειδικότερα την πορεία εφαρμογής της στρατηγικής ΟΧΕ, αναφορικά με τη χρηματοοικονομική πρόοδό, τις πιστώσεις και τις κατανομές χρηματοδότησης από το ΠΔΕ, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες εκροών - αποτελέσματος, τη διασφάλιση της ποιότητας και πληρότητάς, τα ορόσημα και τις προοπτικές εξέλιξης τους, εισηγείται τυχόν προτάσεις αναθεώρησης τους, και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την απορρόφηση των ετήσιων δεσμεύσεων του Προγράμματος.