ΣΥΔΝΑ19

Περιγραφή - Τίτλος: Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο: «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης, Προώθησης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στους Δήμους της Νότιας Αττικής»
Εκδότης: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ημ/νία: Παρασκευή, Δεκέμβριος 23, 2022
Αρχείο Πρόσκλησης (ΑΔΑ): PDF icon ΨΔ5Ω46ΜΟΞ9-ΔΓ1 ΣΥΔΝΑ19.pdf